OM Johanna Wallin

Viktiga samarbeten

För att kunna ta större uppdrag, även internationella, sammarbetar jag i företaget i ElevateWork - ett globalt nätverk av erfarna internationella process- och mötes-, samtalsledare. 


För att kunna arbeta med till exempel en hel styrelse eller ett management team samarbetar Johanna med andra mentorer och coacher specialicerade på Emotional Fitness coaching och Feminine Power/Women Centered mentoring.

Välkommen med din förfrågan, boka ett första samtal på +46 (0)702 78 11 79.

Om Johanna Wallin


Med sin bakgrund som ingenjör och konstnär har hon en unik förmåga att se både strukturella behov och vad som behövs för att vara kreativ och innovativ.


Hon är också ett stöd för dig som ledare om du vill få till ett team, en arbetsplats där gemenskapen är hög och där kommunikationsklimatet håller för risktagande och kontinuerlig förändring. Hon använder sin långa erfarenhett med transformerande verktyg för ökad medvetenhet om känslors påverkan på beslut och handlingar. Har också stor erfarenhet av inre förändringsarbete av negativa föreställningar både med individer och grupper. Johanna är utbildad Journey Practitioner, Visionary Leadership Coach, Genuine Contact Trainer, Emotional Fitness Coach och Women Centered Coach, Facilitator och Leader. 


Hon kombinerar dessa metoder för att du ska lyckas hantera komplexa och stora förändringsprocesser även när omvärldsläget är mer osäkert än tidigare. Johanna verktyg för inre stabilitet och flexibilitet skapar skapar psykologisk trygghet i person och grupp. Det är basen för att våga utvecklas, våga säga ifrån när saker inte fungerar och  kunna tänka utanför boxen.


Johanna insåg själv behovet av inre och yttre trygghet redan som 20-årig kvinna och ingenjör på 80-talet. Att förändra strukturer som inte fungerar har sedan dess varit hennes mission. Hon har fokuserat på inre ldearutveckling och kombinerat de med att skapa yttre förutsättningarna för utveckling av team och företag med hjälp av mötestekniker. Ihop bygger det en kultur som stöttar handlingar och beslut som är i linje med företagets värderingar och mål.


Låter enkelt men när arbetsbelastningen är hög och förändringstakten ökar behöver många bygga robustare strukturer för att inte halka av banan av rädsla och oro för framtiden.

VISION för New Paradigm Coaching

Att dela verktyg och metoder som gör att fler leder sina företag med tillit, mod och uthållighet för att bidra till andra med sina produkter och tjänster även i tider med stor osäkerhet.

Ett nytt paradigm av företagande & ledarskap


Stärk de inre resurser som behövs för att lättare leda förändringsprocesser.  

Verktygen Johanna använder bygger upp trygghet, tillit och mod att våga prova nya saker och tränar dig att bli bättre på förändring. Med Emotional Fitness coaching och mentorskap byggs förmågan att hantera rädsla och osäkerhet upp. Du blir mer bekväm med att inte veta, inte ha kontroll och kan vara flexibel och enkalre justerar ditt förhållningssätt efter rådande förutsättningar. Vill du bli medvetenhet om känslors påverkan på beslut och handlingar?

"Förändring är roligt när man är känslomässigt vältränad", Johanna Wallin


Kontinuerlig utveckling på flera nivåer

Är man rädd finns ingen plats för kreativitet och förändring. Därför erbjuds stöd på tre parallella nivåer - självledarskap, kommunikationsklimat och företagskultur. Med kombinationen av ledarcoaching och processledning blir det lättare för alla att kommunicera den förändring som behövs och när samarbetet har tydliga ramar även för känslor och tankar som uppstår är det tryggt att ta sitt uppdrag till nya nivåer. Hålbar förändring sker inifrån och ut. 


Bygg upp förändringsförmågan

Grunden för förändringen byggs stadig genom att den som är i ledande position gör sig själv redo att förändras. Sedan bjuds teamet eller företaget in att tillsammans skapa förutsättningar för den utveckling som behövs. Att gå från att känna sig osäker och rädd till trygg och flexibel är ett skifte i den inre medvetenheten. Det gör dig redo att förändra världen, skapa verkligt nya lösningar och inte längre bara finna tillfälliga nödlösningar för att överleva. 

"Man kan inte skapa lösningar med samma medvetenhet som skapade problemet " citat av Einstein fritt översatt

Tränad för ett nytt business och ledarskapsparadigm


Johanna Wallin har som högkänslig, kreativ och kvinna funnit att det både saknas förståelse för känslors påverkan på våra beslut och att det saknas modeller eller strukturer som kan hantera det. Frånvaro av tid för reflektion och återhämtning, speciellt när förändring sker i hög takt, har påverkat vår förmåga att agera på sätt som håller i längden. För att på ett modigt, flexibelt och uthålligt sätt kunna dela med sig har Johanna tränat: 

  • Emotional Fitness - skapar inre utrymme och klarhet över känslor i situationer
  • Women Centered Coaching och Facilitation - bidrar med former för att alla ska kunna bidra utifrån sina talanger och begränsingar
  • Med flera transformativa metoder - för att skifta negativa föreställningar om sig själv, livet och andra till föreställningar som stöttar den förändring du önskar genomföra.  

BAKGRUND 


Ett förändringsledarskap är till sin natur kreativt. 

Johanna startade sin karriär som ingenjör men när  plats inte fanns att utveckla den sociala och kreativa talang hon har gick hon vidare inom konst. Utvecklade ett konstnärsskap och drev parallellt GALLERI HÅFORS.  Erfarenheterna från dessa olika branscher är grunden i det Johanna idag delar med sig av.

En hållbar vardag med företagande och ledarskap för henne och familjen var starten. Det har sedan utvecklats till att idag erbjuda verktyg för inre utveckling och strategier för företagande med gemenskap och trygghet som bas. 

VIKTIGA SAMARBETSPARTNER - länkar

Håfors Sörgård, norr om Hedekas i Bohuslän är vårt hem och en plats som stöttar utveckling. Här består vardagen av en kombination av familjeliv, coaching och arbete i ateljé.